Healthcare

Kev pab txog ntaub ntawv kho mob (Healthcare Assistance)

Medical Assistance (MA) yog Minnesota qhov kev pab kho mob Medicaid rau cov tib neeg uas muaj kev tsis taus uas lawv tau nyiaj tsawg, cov me nyuam thiab cov poj niam cev xeeb tub, cov tib neeg laus tsis muaj me nyuam, thiab cov tib neeg uas tsis pom kev.

 

The Arc pab tau leej twg?

Cov tib neeg uas loj hlob qeeb thiab laj lim qeeb thiab lawv tsev neeg nyob hauv Minnesota.

 

The Arc pab tau li cas?

Ua ntaub ntawv rau cov kev pab cuam them nqi kho mob xws li Medical Assistance tsis yooj yim. The Arc muaj ntaub ntawv los qhia thiab pab koj xaiv qhov kev pab cuam them nqi kho mob raws li koj kev xav. Koj yeej tham nrog ib tus kws thoob tswv yim tau thiab. Nws yuav pab qhia los xa ib tsab ntawv los piav txog yog mus ua cov ntaub ntawv mus ua li cas.

 

Cov kws thoob tswv yim uas paub txog ntaub ntawv kho mob nram The Arc paub teb cov nqe lus nug txog:

  • MNsure (MNsure yog ib qhov chaw ua luam uas Minnesota cov tib neeg yos yuav tau, muab piv rau lwm qhov thiab xaiv qhov kev pab them nqi kho mob ua tau raws li koj cov kev xav)
  • Lwm yam kev pab cuam them nqi kho mob rau cov tib neeg uas muaj kev tsis taus xws li hu uas Tax Equity an Fiscal Responsibility (MA-TEFRA), Medical Assistance rau cov tib neeg uas muaj kev tsis taus uas lawv ua hauj lwm (MA-EPD) thiab Special Needs Basic Care (SNBC)
  • Tus nqi niam txiv ntawm MA-TEFRA
  • Cov nqi kho mob Medical Assistance pab them
  • Kev pab them nqi kho mob uas luag ua tswv rau (private insurance) ua hauj lwm li cas nrog Medical Assistance
  • Ua ntaub ntawv kho mob yog mus ua li cas
  • Pab rov qab ua ntaub ntawv kho mob dua