COVID-19 |

Tej Kev Sib Tham Pom Duab uas hais txog kab mob COVID-19

Los sib txuas ua ke txog tus kab mob COVID-19 thiab tej kev cuam tshuam rau cov neeg tsis taus. Koom cov tswv cuab ntawm Minnesota Consortium rau Cov Neeg Pej Xeem uas Tsis Taus thiab Tuam Tsev Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv Hauv Minnesota yog xav paub ntau ntxiv txog tus kab mob sib kis COVID-19, cov tshuaj tiv thaiv kab mob, thiab qhov yuav nkag mus cuag tau kev saib xyuas mob nkeeg.

Txhua lub koom txoos yuav muaj ASL thiab CART, nrog rau muj cov ntawv sau ua ntawv Hmoob, ntawv Somali, thiab ntawv Xabpeesniv.

Zeeg 1: Tej Txiaj Ntsim ntawm Qhov Txhaj Tshuaj Txhawb Ntxiv

Hnub tim: Hnub Monday, Lub Kaum Ib Hlis Tim 21
Lub sij hawm: 11:30-1:00

Tso npe rau ntawm no: https://bit.ly/3UdJ0WI

Koj puas paub tias muaj koob tshuaj txhaj txhawb ntxiv tiv thaiv tus kab mob COVID-19 rau cov me nyuam yaus thiab cov neeg laus? Koob tshuaj no tuaj yeem pab tiv thaiv kom txhob muaj mob loj los ntawm tus kab mob sib kis omicron. Kawm paub los ntawm lub chaw MDH cov kws paub zoo txog koob tshuaj txhaj txhawb ntxiv thiab seb nws pab tau li cas. Tau txais cov lus teb rau koj cov nqe lus nug, thiab tau txais cov ntaub ntawv uas yuav muab qhia rau hauv koj lub zos.

Zeeg 2: Tej Ntaub Ntawv Tseem Ceeb: Kev Kaw Tej Ntaub Ntawv Hais Txog Kev Tsis Taus

Hnub tim: Hnub Tuesday, Lub Kaum Ob Hlis Tim 6
Lub sij hawm: 11:30-1:00

Tso npe rau ntawm no: https://bit.ly/3SSplKw

Tuam Tsev Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv Hauv Minnesota tab tom muab cov qauv ntaub ntawv hais txog kev tsis taus coj los siv rau thawj zaug. Peb xav muab qee cov ntaub ntawv hais txog kev tsis taus uas ntsig txog rau tus kab mob COVID-19 thiab peb cov kev npaj rau yav tom ntej rau kev suav sau cov ntaub ntawv kev noj qab haus huv txog cov neeg tsis taus ntawd coj los sib faib qhia rau sawv daws. Muab koj tej lus xam pom sib faib qhia thiab sib tham txog tej kev nyuaj los sis tej tswv yim ntawm lub chaw MDH tsim nyog yuav tsum xav txog.

Zeeg 3: Kev Mus Cuag Taug Kev Saib Xyuas Mob Nkeeg COVID-19

Hnub tim: Hnub Monday, Lub Kaum Ob Hlis Tim 19
Lub sij hawm: 11:30-1:00

Tso npe rau ntawm no: https://bit.ly/3Ds2yzT

Qhov Kev Sib Koom Tes nrog MDH, Lub chaw Arc Minnesota and Multicultural Autism Action Network tab tom ua hauj lwm txog kev kuaj ntsuas kab mob COVID-19, kev kho mob, thiab kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob. Mus koom zeeg sib tham no es thiaj li paub tej xov xwm hais txog kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob rau hauv lub xeev thiab tej chaw kuaj ntsuas thiab kho kab mob. Muab koj tej lus xam pom thiab kev paub los sib faib qhia mus los rau sawv daws es thiaj li yuav mus cuag tau kev saib xyuas kab mob COVID-19.