Guardianship

Guardianship (Hmong)

Teb chaws Amelikas txoj cai hais tias, thaum ib tug tib neeg muaj hnub nyoog 18 xyoo, nws yog ib tug tib neeg laus lawm. Tib neeg laus muaj kev cai thiab lub laug hauj lwm yog lawv tsis muaj guardianship. Tsis yog hais tias yog koj muaj ib qhov kev tsis taus, koj yuav tsum tau muaj guardianship.

 

Lo lus guardianship hais txog txoj cai ntawm rooj plaub uas ib tug tib neeg pom zoo ua tus saib xyuas, tiv thaiv, thiab txiav txim siab rau ib tug tib neeg vim lawv tsis muaj peev xwm txiav txim siab rau lawv tus kheej. The Arc Minnesota ntseeg tau tias, koj yuav tsum xav ua ntej puas muaj lwm yam uas pab tau tus tib neeg txiav txim siab rau lawv tus kheej ua ntej koj xaiv guardianship.

 

Lwm yam ua ntej Guardianship

 • Tus tib neeg cov phooj ywg thiab tsev neeg los pab txhawb nqa nws (Circle of Support)
 • Ib tsab ntawv hais txog cov teeb meem tus tib neeg xav tau pab nrog thiab leej twg yog cov tib neeg pom zoo thiab pab tau (Supported Decision Making Agreement)
 • Ib tsab ntawv hais txog tus tib neeg lub siab xav yog muaj ib qhov teeb meem los mob tshwm sim uas nws txiav txim siab tsis tau rau nws tus kheej (Health Care Directive)
 • Tso npe nrog tus tib neeg qhov chaws ceev nyiaj (Joint Bank Account)
 • Ib tug tib neeg los pab txiav txim siab txog cov teeb meem ntawm nyiaj txiag los tsev kho mob. Yog yuav xaiv Power of Attorney, nhriav ib tug kws lij choj los pab (Power of Attorney (PoA))
 • Tus tib neeg pab saib xyuas cov nyiaj supplemental security income (SSI) thiab qhov chaw ceev nyiaj SSI. Tus tib neeg saib xyuas yuav tsum ua cov ntaub ntawv SSI txhua txhua xyoo (Representative (Rep) Payee)
 • Qhov chaws ceev nyiaj tsis cuam tshuam nyiaj SSI los lwm yam kev pab ntawm lub zos thiab tsoom fwv (Supplemental/Special Needs Trust/ABLE Account)

 

Cov kev pab ntawm Guardianship

Guardianship muaj xya txoj kev pab. Yuav tsum sib tham thiab xaiv ib tug los ntawm ib tug. Yuav tsum xaiv cov kev pab tus tib neeg xav tau pab nrog xwb. Cov kev pab koj tsis xaiv txhais tau tias tus tib neeg tseem muaj txoj cai thiab peev xwm txiav txim siab rau cov teeb meem ntawm ntawv.

 

Xya txoj kev pab ntawm guardianship los hais ntawm rooj plaub yog:

 1. Txiav txim siab tus tib neeg yuav mus nrhiav vaj tse nyob qhov twg
 2. Saib xyuas kom lawv noj qab nyob zoo thiab pab lawv nhriav hauj lwm los kawm ntawv yog lawv xav ua
 3. Saib xyuas kom lawv tau khaub ncaws zoo hnav thiab vaj tse rooj tog los zoo nyob
 4. Pab txiav txim siab ntawm cov kev pab ntawm tsev kho mob
 5. Txiav txim saib thiab kos npe rau cov ntaub ntawv tseem ceeb
 6. Saib xyuas, tiv thiav, thiab paub tias nws nyob kom twg los nrog leej twg
 7. Ua ntaub ntawv rau cov kev pab los ntawm tsoom fwv